People

PAPO CHINA - ANTONIO COTTAS J. FREITAS

O VOO CHINÊS E A ESTAGNAÇÃO BRASILEIRA

09/11/2020, 20:00-21:30 BRT GMT-03 | 07:00-08:30 CST GMT+08

ABOUT

Um bate-papo sobre desenvolvimento e diplomacia.

SPEAKERS

OBSERVA INVITES

Written by You.

© 2023 Observa China 观中国. All rights reserved. Privacy Policy.

© 2023 Observa China 观中国. All rights reserved. Privacy Policy.

PAPO CHINA - ANTONIO COTTAS J. FREITAS

O VOO CHINÊS E A ESTAGNAÇÃO BRASILEIRA

09/11/2020, 20:00-21:30 BRT GMT-03 | 07:00-08:30 CST GMT+08

ABOUT

Um bate-papo sobre desenvolvimento e diplomacia.

OBSERVA INVITES

Written by You.

© 2023 Observa China 观中国. All rights reserved. Privacy Policy.

© 2023 Observa China 观中国. All rights reserved. Privacy Policy.